آخرین مطالب

شیوه های جذب جوانان3

6.شخصیت حساس:

ویژگی ها :

1.      در بین اشنایان بودن برایش مطلوب و جذاب است.

2.      این افراد با این که از اجتماع فراری  اند ولی انسانهای خلاقی هستند.

 

6.شخصیت حساس:

ویژگی ها :

1.      در بین اشنایان بودن برایش مطلوب و جذاب است.

2.      این افراد با این که از اجتماع فراری  اند ولی انسانهای خلاقی هستند.

3.      آشناها را به نا آشناها ترجیح میدهند.آنها به عادتها وتکراریها ویکنواختی ها سازگاری دارندهرچه قدر در بین این افراد باشید بیشتر جذبتان میشوند . لذا جزء اولین افرادی هستند که در صورتی که مبلغ به منطقه خود برای تبلیغ رفته باشد جذب میشوند.

4.      به نظرات دیگران درباره خود عمیقا توجه دارندودر ارتباط با دیگران محتاط عمل می کنند.

5.      ازقضاوت عجولانه قبل ازاینکه از کم وکیف قضایا آگاه شوند خوداری می کنند .(قضاوت عجولانه نمی کنند)

6.      مودب به معنای واقعی کلمه هستند.

7.       اگر بدانند از انها چه انتظاری میرود در حد عالی خود را ظاهر میکنند.

8.      به سادگی افکار و احساسات خود را با دیگران حتی آشنایان در میان نمی گذارند.

9.      معمولا شغلی را انتخاب میکنند که با دیگران کمتر ارتباط داشته باشند.

چند توصیه وروش برای جذب شخصیت حساس:

1-    شخصیت حساس را با همه کمبود هایی که دارد بپذیرید.

2-    از او نخواهیدبرای راضی کردن شما هر خواهشی رابپذیرد.

3-      با او در تمام لحظه های زندگی سازش کنید .

4-    در برخورد با ناشناخته ها به او کمک کنید.

5-    به شناسه ای که او در اختیارتان قرار میدهد توجه کنید.

7. شخصیت فارغ البال

ویژگیها ی شخصیت فارغ البال :

1.      حق مسلم خود میدانند که هر جور که میخواهند اززندگی لذت ببرند.

2.      به موسسه یا هیچ کسی حق دخالت در اموری که به ان عادت کرد ه اند و برنامه زندگیشان است نمیدهند

3.      انها شاد بودن را حق مسلم خود میدانند.

4.      طبق مقررات عمل میکنند.

5.      سلطه جویی بر این افراد غیر ممکن است.

6.      تحت تاثیر مقام بالا دستی خود قرار نمی گیرند.

7.      در جهت میل خود حرکت می کنند و چون از دیگران کمک نمی گیرند معمولا در کار ها  وا می مانند.

چند توصیه برای جذب اشخاص فارغ البال :

1.      برای اینکه انها را جذب کنیدانها را به همان شکلی که هستند بپذیرید.

2.      برای جذب این افراد واقع بین باشید.

3.      خود را اذیت نکنید انها به راحتی جذب نمی شوندوخود رابا شما تطبیق نمی دهند .

4.      سعی کنید در شادیهای انها سهیم شوید.

5.      ازآنها تعریف وتمجید کنید.

8. شخصیت ماجرا جو :

                      ویژگی ها :

1.      ناسازگار هستند انها تحت تاثیر عقاید دیگران قرار نمی گیرند و جذبشان سخت است و به راحتی از ارزشهای خود دست برنمی دارند.

2.      اغلب به کارهای پر خطر علاقه دارند

3.      خیلی نگران دیگران نیستندومی گویند هرکس مسئول کارخودش است.

4.      به راحتی دیگران را تحت تاثیر خود قرار میدهند و دیگران را به خود جذب میکنند.

5.      از سیر و سفر استقبال می کنند و بسیار علاقه مند به کشف واکتشاف هستند.

6.      جسور و گستاخ و شجاع هستند

7.      پر جنب و جوش و پر انرژی هستند

8.      در لحظه اکنون زندگی می کنند انها به خاطر حوادث گذشته زیاد احساس گناه نمی کنند.

9.      آنها در لبه ها ، زندگی می کنند.

چند توصیه برای جذب شخصیت ماجراجو :

1.      مسئولانه برخورد کنید و انتظار نداشته باشید مطابق میل شما رفتار کنند.

2.      به جای انتظار از اواز خودتان انتظارداشته باشید.

3.      توهم را کنار بگذارید  زیرا به راحتی نمیتوان انها را تغییر داد.

4.      بر او سخت نگیرید ولی اماده افتادن هراتفاق خاصی باشید چون خطر پذیر است.

9. شخصیت خصیصه های فردی :

ویژگی ها :

به هیچ کس شباهت ندارند.

تحت تاثیر باور ها و احساسات خود هستند خواه دیگران خوششان بیاید یا نه

طرز زندگی جالب و غیر معمول و اغلب عجیب و غریب دارند

انها به چیز های مرموز پوشیده فرا حسی و فوق طبیعی علاقه مندند

انها به اندیشه های مجرد ارزش میدهند به تنها فکر کردن و فردی تصمیم گرفتن علاقه مندند

چند توصیه برای جذب آنها :     

1.      او را باید تحمل کنید .

2.      بی جهت  اوراتحت  فشارقرارندهید تاخودش رابا شرایط دنیای حقیقی شما وفق دهد.

3.      برای جذب او به علائقش  توجه کنید.

4.      کمک کنید خود را نا موفق احساس نکند.

5.      برای جذب این افراد قدم پیش بگذارید و یاریش کنید

10. شحصیت منزوی :

1.       جز به خودشان به کسی نیاز ندارند.

2.      نیاز چندانی به معاشرت با دیگران ندارندوتنها بودن راترجیح می دهند.

3.      برای اینکه از زندگیشان لذت ببرند نیازی به رفت امد و مناسبت با دیگران ندارند

4.      خون سرد و آرام هستند

5.      تحت تاثیر نیازهای جنسی قرار نمی گیرند

6.      از عمل جنسی لذت میبرند ولی در صورت عدم وجودش احساس ناراحتی نمیکنند

7.      آنها باتشویق وتحسین تحت تاثیرقرار نمی گیرند.

چند توصیه برای جذب شخصیت های منزوی :

1.      بگذارید به همان شکلی که هست باقی بماند وسعی در تغییر اونکنید.

2.      زندگی با مردم برایش جهنم است

3.      هیچ گاه سعی در شکستن سکوت او نکنید

4.      برای جذبش از عبارتهای کلیشه ای استفاده نکنید

5.      برای حل مسئله ای به جای احساسات از منطق باید استفاده کنید

11.  شخصیت متلون :

ویژگی ها :

1.      آنها باید همیشه درگیر یک رابطه رمانتیک باشند.

2.      انها در روابط خود گرم و صمیمی اند در برخورد با دیگران با تمام وجود ظاهر می شوند.

3.      انها تحت تاثیر ریسک قرار نمی گیرند.

4.      بسیار پر انرژی هستند.

5.      انها در دور کردن افکار خود از اتفاقات دردناک ماهر هستند

        چند توصیه برای جذب شخصیت متلون:

1.      او میخواهد دیگران را ارمان ساز ی کندبه اواین امکان رابدهید ازشما فردی آرمانی بسازد.

2.      ازروحیه دستخوش تغییر اوتعجب نکنید وواکنش بیش ازحد نشان ندهید.

3.      به اواتمام حجت کنیدهرچند تکراری وبه اوبگوییددوستش دارید.

12.  شخصیت از خود گذشته :

ویژگی ها :

1.      زندگی را در خدمت عشق و از خود گذشتن

 1. حاضرند حتی پیراهنشان که موردنیازشان هست به دیگران بدهند .
 2. همه هم و غمشان در کمک به دیگران است.
 3. مغرورنیستند ولاف نمی زنندومایل نیستندکانون توجه قراربگیرند.
 4.  داوری نمیکنند و اشکالات دیگران را تحمل میکنند.
 5. بسیار صبور هستندوناراحتی ها رابه جان می خرند.

 

چند توصیه برای جذب شخصیت ازخود گذشته:

 1. تلاشهای او را تایید کنید.
 2. فرمول بده و بستان را کاملا مراعات کنیدوبه اواجازه بدهیدبه کارهای خیرش ادامه بدهد.
 3. تعریف و تمجید از انها خوب است وازتعریف خوشش می آید.
 4. خدمات او را رد نکنیدوازپیوستگی اوبه خودتان احساس خجالت نکنید.
 5. مراقب باشید از رفتار او سوء استفاده نکنید.
 6. از او بخواهید برای شما وقت بگذارد و با او درد دل کنید.

13. شخصیت های پر شور :

ویژگی ها :

 1.  همیشه رئیس هستند.
 2. ازسلسله مراتب خوششان می اید.
 3.  توجه به مقررات را دوست دارندومراعات می کنند.
 4. به شدت هدف گرا هستند
 5. عمل و ماجرا را دوست دارند

چند توصیه برای جذب شخصیت پرشور:

 1. سعی نکنید زیر آب اورابزنید به اومسئولیت بدهید.
 2. نقش خودرابدانید تاروی حدود او پانگارید.
 3. درمسایلی که بین شما وشخصیت پرشوررخ می دهد منتظر پیروزی نباشید.
 4. معمولا قوانین سفت وسخت برزندگی اینها حاکم هست .
 5. این افراد تند وزود آتشی می شوند وخشم می گیرند.واین حالت طبیعی آنها است .

14. شخصیت جدی _ویژگی ها:                       

 1. از توهم رنج میبرند.
 2. افرادی خشک هستند و وجایی برای ابراز احساسات باقی نمی گذارند.
 3.  از توانمندیهای خود مطلع اندوگرفتار خود مهم بینی نیستند .
 4. مسئولیت اعمال و رفتار خود را می پذیرند
 5. بطور دقیق دیگران را ارزیابی می کنند .
 6. انها مسائل را پیش بینی می کنند
 7. اگر احساس کنند که به دیگران بی احترامی کرده اند یا کوتاهی کرده اند بسیار ناراحت می شوند

چند توصیه برای جذب شخصیت جدی  :

1. از او نخواهید که بیشتر از

2.  به چنین افراد ی ابراز علاقه و محبت نشان دهید .

3. با انها صادقانه برخورد کنید.وانتقاد نکنید.

4. خیلی دیر با دیگران صمیمی میشوند پس خیلی زود دلسرد نشوید

چند نوع ارتباط بین ماومخاطبین می شود تصور کرد .

 

1.ارتباط شناختی 2.ارتباط عاطفی 3.ارتباط کلامی 4.ارتباط تشویقی 5.ارتباط مشورتی بامخاطب 6. ارتباط الگویی

 

ارتباط شناختی چند فایده دارد.

 1. موجب شناخت استعدادها وقابلیت های انحصاری آنها میشود.
 2. موجب شناخت نیازهای اساسی روحی وروانی آنها می شود ..
 3. باعث شناخت بیشتر گرایش هاوتمایلات مخاطب می شود
 4. موجب شناخت رفتارهای دفاعی آنان درمقابل پیامها می شود.

ارتباط عاطفی:

ارتباط عاطفی داری چند ویژگی می باشد.

الف :این ارتباط باعث داد وستد عاطفی وموجب محبت می شود

ب:ارتباط عاطفی یاکلامی است یاقلبی است یاعملی است.که محبت وعلاقه مارابه مخاطب نشان بدهد وباعث شناخت مشکلات آنان ازلابلای سخنان شان می شود .

ج :باعث  درک مخاطب می شود.

د :گفتگو بامخاطب آنان راازمیزان علاقه وصمیمیتی که نسبت به آنهاداریم مطلع می کند.

ارتباط کلامی : الف :استفاده ازکلماتی که محبت وعلاقه مارابه مخاطب نشان بدهد که باعث شناخت مشکلات آنان ازلابلای سخنان شان است .

ب :باعث درک مخاطب می شود

ج:گفتگو بامخاطب آنان راازمیزان علاقه وصمیمیتی که نسبت به آنها داریم  مطلع می کند.

ارتباط تشویقی :همه انسانها فطرتا تشویق طلب هستند .

فواید ارتباط مشورتی با مخاطب :

الف :ازاوکمک می گیریم

ب :با مشورت دادن به اوجلوی مشکلات وانحرافات اورا می گیریم .

ارتباط الگویی:با ارتباط با جوان به او حجتی  زنده می دهیم وباعث می شود اوشخصیت دوست داشتنی خود رابدست آورد.ارتباط محبتی بامردم

 

راه سوم جذب عموم : محبوبیت

اقسام محبوب :

 1. محبوب خود:وقتی ازمقام کرامت وعزت وشرافت خودمواظبت کند واین جز باشناخت نقاط ضعف روحی وروانی خود میسر نیست .
 2. محبوب مردم
 3. محبوب خدا:کسی که بتواند کاری کندکه خودش خودش رادوست داشته باشد ومحبوب مردم باشد محبوب خداست .

راههای محبوب خداشدن :

 1. فرمانبری  ازاراده خدا رابر اراده خود مقدم داشتن
 2. یاد یار.کسی که محبوبش خداشت دائما ازاوسخن می گوید.خداوند می فرماید ای پسر عمرا ن دروغ می گوید کسی که می گوید مرا دوست دارد وچون شب فرا می رسد چشم از عبادت من فرو می بندد مگر نه این است که هر دلداده ای دوست داردبادلداده خود خلوت کند
 3. رضا به قضای الهی

چرا باید مخاطب رادوست داشته باشیم :

 1. اقتدا به الگو (پیامبر بهترین الگوبرای هدایت بشریت است.(توبه /128)
 2. همه ازخداییم  انالله وانا الیه راجعون  امام صادق (ع)المحب لله محب الله له
 3. خداگونگی تخلقو اباخلاق الله
 4. محبت مساوی با دین است .امام صادق (ع)برترین مردم بعد ازانبیا الهی دردنیا آنهایی هستند که خدا رادوست دارند.
 5. علت آغازین خلقت به خاطرمحبت ورحمتی بود که انسان راآفریدم .
 6. رفتار متقابل تحبب الی الناس یحبوک
 7. ازمنظر شکر گزاری

عوامل محبوبیت :

 1. ایمان به خدا وعمل صالح  ان الذین آمنوا وعملو الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا(مریم/96)
 2. خوش خلقی فبما رحمه من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک (آل عمران /159)
 3. مهر ورزی تحبب الی الناس یحبوک امیر المومنین (ع)می فرمایند :قلوب الرجال وحشیه
 4. هدیه وبخشش هدیه محبت به یادگار می گذاردوبرادری را تثبیت می کند.
 5. تواضع موجب محبت می شود

حضرت علی (ع)سه چیز سبب محبت  می شود. 1.دینداری 2.فروتنی 3.بخشندگی

6.عدم چشم داشت به دیگران7.خوش سخن بودن 8.عفو وگذشت

     9..دوری کردن ازمادیات هرکس حسادت رارها کند محبوب مردم می شود 10..انصاف   11.رعایت ادب بین مردم 12.صله رحم سبب دوستی می شود وغم وغصه دیگران را ازبین می برد .

  عوامل کاهش محبت :

1. خودپسندی 2.ترشروی واخم کردن  3.افشا گری   4. منفی گرایی وتکیه بر نقاط منفی  5. نبود توانایی های لازم  

 

چهارمین راه برای جذب عموم:

گوش دادن کامل به حرفهای مردم

پنجمین راه جذب عموم تحمل رفتارهای مخاطبین:

 برای جذب کردن باید باید تحملمون روبالا ببریم .

چرا تحمل کنیم؟

1.چون باعث تالیف قلوب می شود 2.برای اینکه لذت تحمل رابچشیم

3. تا شناخت پیدا کنیم . 4.تامخاطب را ازدست ندهیم 5.خیر کثیر در آن است  6.تااومارافردی دلسوزبداند

چگونه تحمل کنیم ؟

 1. خود را جای او قراردهیم
 2. مشترکات بین خود واو رامد نظرقراردهیم .
 3. توقعات مون رااز مخاطب محدود کنیم .
 4. توجه به آثار سوء عدم تحمل
 5. توجه به آثارمثبت وسودمند جذب
 6. عوامل شرح صدر راشناسایی ودر خودمون بوجود آوریم.
 7. همنشینی با افراد حلیم وبردبار
 8. تمرین وتکرار(ان لم تکن حلیما فتحلم)
 9. تقویت جسم وروح
 10. نذر وجریمه درصورت عدم حلم ورزی
 11. انتظاراتمون رااز دیگران محدود کنیم .
 12. سوء تفاهم بین خودمون ومخاطب خاص رابر طرف کنیم .
 13. تقویت روحیه  رفق ومدار امام باقر (ع)مردانگی به مرد بودن نیست به ایثار وگذشت است .
 14. مشارکت افراد درتصمیم گیری ها تحمل آنها را رابیشتر می کند .
 15. توجه به اجر وپاداش صابران
 16. تقویت پایه های ایمان  .
 17. این سختی مقطعی وزود گذراست .
 18. درخواست ازخداست الم نشرح لک صدرک

ششمین شیوه جذب عموم :شوق به هدایت مردم را دردل داشتن فلعلک باخع نفسک

هفتمین شیوه جذب عموم :دعوت رایگان قل لااسئلکم علیه اجرا

هشتمین شیوه پرهیز ازامتیاز طلبی

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی