آخرین مطالب

شیوه های جذب جوانان 2

تعریف جوان:جوان درلغت به معنای برنا ،تازه ،نوچیزی که ازعمر آن چندان نگذشته باشد(لغت نامه دهخدا ص 363)

سن جوان: درکتب روانشناسی هرکدام برای جوان محدوده ای مشخص کرده اند

بعضی بین 16تا20گروهی 15 تا20 وبرخی 20تا30 دانسته اند.

 

تعریف جوان:جوان درلغت به معنای برنا ،تازه ،نوچیزی که ازعمر آن چندان نگذشته باشد(لغت نامه دهخدا ص 363)

سن جوان: درکتب روانشناسی هرکدام برای جوان محدوده ای مشخص کرده اند

بعضی بین 16تا20گروهی 15 تا20 وبرخی 20تا30 دانسته اند.

سازمان ملل واژه جوان رابرای 18تا24 سالگی شورای عالی جوانان در کشور 15 تا29 سالگی در آفریقای جنوبی 14 تا35سال در استرالیا15 تا25سال در چین 14 تا28 در مالزی 15 تا 40

علت این اختلاف برای سن جوانی رویکردهای متفاوت در کشورها وسازمانه نسبت به دوره عمر است .

بر اساس رویکرد مذهبی  جوان کسی است که دوره خردسالی را گذرانده وبه بلوغ جسمانی رسیده است

2.بر اساس رویکرد زیست شناسی وپزشکی قدرت بدنی وجسمانی ،سیستم عصبی مناسب وساختار مغز وعملکرد درونی آن تعیین کننده سن جوانی است

3.بارویکرد جامعه شناسی جوانی یک فرایند اجتماعی است که باوقایع وهنجاری مانند ازدواج فرزند آوری اشتغال و..تعریف می شود .

4. دررویکرد حقوقی جوان کسی است که مرحله نابالغی وکودکی  راپشت سر گذاشته وبه سن بزرگسالی  رسیده است .

دوران پنج گانه عمر انسان عبارتند از:

1-    دوران کودکی انسان دراین دوره درهاله ای ازبی خبری ولهو ولعب به سر می برد

2-    دوره نوجوانی دوره ای که سرگرمی جای خود رابه بازی می دهدوانسان در پی سرگرمی های زود گذراست

3-    دوره جوانی دوره عشق وشور وتجمل گرایی است جوان به آرایش خود وزندگی خود می پردازد

4-    دوره میانسالی دوران بدست آوردن مقام وفخر فروشی است وامورقبلی دیگر اورا قانع نمی سازد به فکر تفاخر وحسب ونسب است .

5-    دوران پیری دوران افزایش مال وفرزندان است وحرص به زندگی ومال وفرزندان در اورشد می کند .

شیخ انصاری در مکاسب می فرماید هریک از این دوره ها هشت سال ازعمر انسان را می گیرد و دوره سوم یعنی جوانی از16تا24 سالگی است .

اصول جذب

تعریف مبنا:مبانی قضایای حاوی اصل رامی گویند .انسان ضعیف است .در این روستا بیکاری است .

تعریف اصل :قضایای حاوی (باید )رامی گویند. باید براوآسان گرفت چون مبنا این است که انسان ضعیف است .باید شغل ایجاد کرد.

روشها:راهکارهای جزئی رامی گویندپس اصول وروشها هردو ازیک سنخ هستند امااصول راهکارهای کلی اندو روش راهکارهای جزئی هستند .

اصول جذب در سه محور:

الف:اصول اساسی پرورش شخصیت وسلامت روانی در رابطه انسان بادیگران وجذب آنها

ب:اصول اساسی پرورش شخصیت وسلامت روانی در رابطه انسان با خدا

ج: اصول اساسی پرورش شخصیت وسلامت روانی در رابطه انسان با خود

توضیح اصل الف: ( رابطه انسان بادیگران)

1.اصل خوداری ازستیزه جویی (ادع الی ربک ..نحل /125)

2.اصل اصالت دادن به حق نه اکثریت علامه طباطبایی :حق حق است اگرچه مردم آن راترک کنند وباطل باطل است اگرچه مردم به آن روی آورند (المیزان ج 6 ص 162

3. اصل پذیرش عذر دیگران

4.اصل برائت ولزوم حمل به صحت کردن  عمل مسلمانان 5. اصل تدریج وتداوم 6.  اصل سهولت درتکلیف

7. اصل تشویق 8. اصل کرامت انسانها (انسان فطرتا تکریم پذیر وتحقیر گریز است 

9. اصل توجه به تفاوتهای فردی 10.اصل لزوم همکاری با گروههای موحد وصالح

11.اصل واکنش متقابل در روابط اجتماعی اذاحییتم بتحیه فحیو باحسن منها اوردوها(نساء/86)

12.اصل معیار قرار دادن رضایت دیگران مثل رضایت خود

توضیح اصل ب :(رابطه انسان باخدا)

1.      اصل لزوم جهان بینی براساس علم ویقین نه تقلید

2.      اصل لزوم تطبیق رفتارارادی با آموزه های  توحیدی

3.      اصل هدفدار بودن جهان بینی برای دستیابی ورسیدن به رشدوکمال واقعی

4.        اصل دخالت خداوند در  زندگی انسانها و تصادفی نبودن رویدادهای زندگی .

5.      اصل پاداش و مجازات اعمال  

6.      اصل توجه به نعمتهای زندگی و داشته ها ی خود که هدیه الهی بوده است و شکر  ان لازم است .               

توضیح اصل ج:(رابطه انسان با خودش )

1.      اصل آزادی و کرامت انسانی بر اساس کنترل نفس : مبلغ حق ندارد برای جذب مخاطبین شخصیت حقوقی و حقیقی خود را خدشه دار کند.

2.      اصل نظم برای استفاده حد اکثری از

3.      اصل توجه به ظرفیت  روانی و عوامل تقویت کننده خود.

4.      اصل همانند سازی با الگوهای برتر

5.      اصل  تکرار در رفتارهای تکاملی

6.      اصل لزوم شناخت نیازهاوبر آوردن  انهاوبراوردن آنها درحد تکلیف

7.      اصل مسئول بودن انسان درقبال کارهایی که انجام می دهد.

شیوه های جذب :

1.      شیوه های جذب عموم(کودکان ،نوجوانان،جوانان،اصناف ،اقشار)

2. شیوه های جذب جوانان(براساس ویژگی های جوانان باید آنها راجذب کرد)

3. شیوه های جذب جوانان خاص

اولین روش جذب عموم :شیوه های اخلاقی

شیوه های جذب پیامبر(ص)  :

1-    دسته ای را با عمل  که یکی از دستورات اجتماعی  اسلام است (کونو ادعاه الناس بغیر السنتکم )

2-    دسته ای  رابا ارشاد

3-    دسته ای رابامعاشرت

چند روش عملی پیامبر(ص) درجذب :

     1-ملایمت ومهربانی  فبما رحمه من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفظو من حولک

    2- نیکی وخیررساندن به دیگران بدون چشم داشت مالی وپاداش( انما نطعمکم لوجه الله (انسان /9)

   3-خوش رویی و گشاده رویی (البشاشه حبل الموده )غررالحکم ص 114ح56)

   4-تغافل و خود را به غفلت زدن در مواردی که اشتباهی کرده

   5-حلم و بردباری ( وبا الحلم یکون لک الناس انصارا واعوانا)

  6-تفقد و رسیدگی

7-رعایت آداب برخورد مانند:

الف :سلام ومصافحه نمودن  

ب :زیبا گویی 

 ج : پرهیز از حرکات و رفتارهای ناشایست (دست توی بینی کردن ،خاراندن بدن )

د:رعایت حال دیگران درسخنرانی ها رعایت آداب گفت وشنوداگر عیادت مریضی رفتید حواستان به اطرافیان و دیگر مریض ها هم باشد

ه:درصورت نیاز به  انتقاد توجه به چند نکته لازم می باشد :

1-    با نیت خیر خواهی باشد

2-    به قصد اصلاح وارشاد باشد

3-    بالحن تند نباشد

4-    - در خلوت باشد

5-    -فقط از کارفرد انتقاد شود نه از شخصیت او

6-به شخصیت او توهین نشود

      7-بدون تحریک عصبی باشد

      8-انتقاد همراه بابیان نقاط خوب ومثبت طرف مورد انتقاد باشد

    9-هنگام انتقاد براحساسات و اعصاب و رفتار خود تسلط داشته باشیم

10-انتقاد همراه باعیب پوشی ورازداری باشد

  11-به او فرصت جبران بدهیم

دسته ای را با ارشاد :

پیامبر مکرم اسلام کاری میکرد که افراد عظمت خود رادریابند ووسعت دید به آنها می داد

رسول خدا با چند نگاه استعداد ها را می ساخت و درهمان  نگاه اول به سه مرحله دست پیدا می کرد :

مرحله اول : انها میتوانستند خود را بهتر بشناسند(ابوذری که دنبال پای ملخ می دوید وقتی خودش راپیدا کرد به بهشت هم راضی نبود.

مرحله دوم وسوم : انها می توانستد وسعت راه را ببینند و کسی که وسعت راه را دید ازایستادگی و رکود جدا میشود.

 دسته سوم را بامعاشرت جذب می کرد .

پیامبر(ص) عده ای رابا برهان واستدلال عده ای رابامعجزه عده ای رابا ضرب  وفشارجذب می کرد.

دوازده سوال مبلغ ازمیزبان برای شناخت پیدا کردن از مردم منطقه تبلیغی  :

1-ازمیزان تدین و نوع تدین انها

2-فرهنگ و اخلاق خانوادگی:مثال : در برخی از مناطق هنوز وقتی پدری از دنیا میرود به زن ارث نمیرسد یا کتک زدن زنان یا ...

در این موارد مبلغ باید نکات مثبت و منفی رفتارهای خانوادگی را بداند و برای اصلاح رفتارهای غلط و جذب مردم  چاره اندیشی کند.

3-آداب و رسوم :مثال : وقتی دسته عزاداری وارد مجلس میشود خطیب و سخنران باید ساکت بماند تا عزاداری انها تمام شود حال اگر  سخنران این را نداند و رفتار مناسب را از خود نشان ندهد قطعا محبوبیت و جذابیت خود را از دست خواهد داد.

4-نگرش سیاسی :گاهی افراد منطقه ای مشکل سیاسی دارند لذا در سخنرانی خود مواظب جهت گیری سر یع  سیاسی  باشیم تا مخاطب را از دست ندهیم.

5-آسیبها و انحرافها : مانند مواد مخدر، روابط نامشروع،مشروبات الکلی،عرفانهای کاذب و ...

که هر کدام در منطقه شیوع دارد مبلغ باید  بر اساس ان نوع رفتار و فعالیت های خود را برنامه سازی کند.

6-امتیازات و محاسن : مثال : در شهری سخنران محور است یا در شهری مسجد سازی معروف است یا در شهری حافظ قران زیاد است.

7-وضعیت اخلاقی و اقتصادی :بعضی از مناطق ثروتمند ولی زندگی ساده ای دارند . یا بعضی دیگر ثروتمند و خوش گذران و بعضی دیگر فقیر و ... لذا مبلغ باید وضعیت  مخاطبین خود رامد نظر داشته باشد.

8-گویش و لهجه و اصطلاحات خاص محلی که بعضی از این الفاظ در آن منطقه زشت است لذا قبلا باید سوال شود.

9-افتخارات و مشاهیر شناخت علما و شهدا و ...

10-علایق گروهی : ازعلائق افرادمی توان برای جذاب سازی و بیان نکات و تذکرات  استفاده نمود.

11-مقدسات و عقاید:دانستن عقاید مثبت یا منفی مردم یک منطقه برای مبلغ لازم است .

12-قومیت ها ، روابط و تعصبات :گاهی رابطه یک شهر با شهر دیگر کارد وخیار است .

گاهی قومیت ها خیلی مهم هست  گاهی بین دو قومیت اختلاف شدید وجود دارد .که دانستن این اختلافات بسیار در جذب مردم و بیان نکات مهم است .

روش دوم برای جذب عموم :شناخت

الف :توجه به تفاوت فرهنگی درجذب عموم

ب:شناخت سطح درک عقلی آنها

ج:شناخت سطح درک اخلاقی آنها

د:شناخت موقعیت فعلی وآمادگی روانی

ه:شناخت گونه های چهارده گانه شخصیتی

شناخت گونه های چهارده گانه شخصیتی :

1-شخصیت وظیفه شناس :

ویژگی های شخصیت وظیفه شناس:

1 : به اصول اخلاقی پایبندندوتاکارشان رادرست وکامل انجام ندهند از پانمی نشینند.

2:به خانواده خود وفادارند و از مقامات ما فوق اطاعت میکنند.

3:عاشق و شیفته کارند .

4:میخواهند همه کارها را بدون کمترین نقص و لغزش و به مطلوبترین شکل انجام دهند.

5.به نقطه نظرات خود پایبندند.

6 :در برابر ناملایمات مصمم و بر  روی افکارو نظریاتش مسمم است

7 :به نظم و ترتیب و جزئیات  امور توجه دارند

8 : محتاط ودقیق وصرفه جو هستند

راههای ارتباط و جذب شخصیت وظیفه شناس:

1.در اموری که با او هستید انعطاف را باید مراعات کنید و انعطاف داشته باشید

2.هرگز انتظار نداشته باشید که او شخصیتش تغییر کند

3.با روی خوش نسبت به او صبر و حوصله به خرج بدهید

4.از او انتظار تعریف و تمجیدوابرازمحبت  نداشته باشید و به شدت نیازمند تعریف کردن می باشد .

5.هرگز با او بحث  وجدل نکنید.

6.درصدد به کرسی نشاندن حرف خودتان نباشید.

7.هنگامی که با او هستید از شرایط خود شاد و خوشنود  باشید

2. شخصیت مهر طلب :

1: موجود علاقه مند مراقب و متوجه هست .  (شما کسی را پر محبت تر و مشتاق تر و دل واپس تراز او نسبت به خود پیدا نمی کنید)

2:خواسته های انها  خواسته های گروه است . از تنهایی خوششان نمی اید .وبه خواسته های گروه بسیار توجه دارد.

3:به شدت پایبند به روابط در خانواده است.

4:از حس تعاون بیشتری بر خوردارند.

5:: با خوشحالی نظرات دیگران را می پذیرند و به ان عمل می کنند

6:سعی میکنند میان خود و افراد مهم رابطه خوبی برقرار کنند.

7: به فکر دیگران است و در پی راضی کردن دیگران  هستند.

8: روابط عمومی خوبی دارندوزیاد به روابط اهمیت می دهند .

راههای جذب شخصیت مهر طلب :

1.اسانترین افراد برای جذب این افراد می باشند.

2.به راضی کرن شما خیلی علاقه مندند

3.توجه او به شما و کارهایتان را جدی بگیرید و کم اهمیت جلوه نکنید

4.هرگز به طور مستقیم از انها انتقاد نکنید

5.به نکته نظرهای او بها بدهید و از نظراتش استقبال کنید.

3 -شخصیت با اعتماد به نفس :

1. حرمت نفس : به خود و توانمندیهای خود اعتماد دارد

2. معتقد به تشریفات و احترامات رسمی هستند.

3. بلند پرواز و جاه طلبند.

4. سیاس هستند . میتواند از توانمندی های خود برای رسیدن به خواسته های خود استفاده کنند . در برخورد با دیگران بسیار زیرک و توانمندند

5.رقابت طلبند و رقابت را دوست دارند و میخواهند همیشه در رقابت پیروز بشوند و در اوج بمانند

6.مقام و رفعت : به هم نشینی با افراد بلند پایه علاقه مندند

7.شخصیت ازجمله ویژگی های اوست  : خود را قهرمان ،ستاره ، تک و ... میدانند

8.خود آگاه هستند . از حالات خود آگاه است.

توازن و وقار از ویژگیهای انهاست.

 چند توصیه و راهکار برای جذب افراد با اعتماد به نفس :

1-دوست دارند مقام شماره یک باشند پس به انها این امکان را بدهید. و کاری به کارش نداشته باشید و اجازه بدهید خودش را نشان دهد .

2-او را محور توجه خودتان قرار دهید.

3-بیشتر اعتماد بنفس ها به انسان نزدیک میشوند و بعد فاصله میگیرند این  امر راطبیعی بدانیم .

4-اگر لازم شد به او در مورد کارش نظر بدهید اما داوری و محکومش نکنید.

5-احساسات خودتان را مطرح کنید اما انتظار نداشته باشید که سریع نشان دهد و عکس العمل نشان دهد.

4. شخصیت نمایشی :

1- میتواند در کل خانواده تاثیر بگذارد انها با حرکات نمایشی و بامزه  توجه همه را به خود جلب و تحت تاثیر قرار می دهد

2-به زندگی خود هیجان می بخشد . برای این افراد همه جهان حکم یک نمایش را داردبرای آنها هرگز زندگی ملال آور نیست .

3-زنان و مردان نمایشی در یک دنیای احساسی زندگی میکنند.

4- انها احساس گرا هستند احساس و عواطف خود را ابراز میکنند و گرم و پر محبت هستند

5-انها زندگی را زنده و با روح میدانند و سرشار از تخیل و تصویر سازی هستند

6- عاشق تخیل و داستانهای خوش فرجام هستند

7- دوست دارند دیده شوند و معمولا کانون توجه هستند

8- انها به اراستگی توجه و ارزش بیشتری میدهند و به خوش تیپی و مد و اراسته بودن علاقه مندند.

9- از جنس خود راضی هستندولذت می برند.

10- به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنند و به انها اعتماد میکنند.

11-  به علاقه ونکته نظرات دیگران توجه دارند و از انتقاد بدشان نمی ایند .

چند توصیه و راهکار برای جذب افراد نمایشی :

1-پر و بال او را نبندید و جهت جذب او به ذوقش نزنید

2-از او تعریف کنید

3-به نوع لباس پوشیدن و وضع ظاهری او تو جه کنید

4-در برخورد با او رمانتیک باشید

5-واقع بین باشید و بدانید انجام بعضی از کارها برای انها جذاب است

6-هیچگاه  از او کینه به دل نگیرید. انها احساسات خود را همانگونه که هست نشان میدهند.

7-حساسیت را کنار بگذارید زیرا افراد نمایشی میخواهند دیگران را تحت تاثیر قرار بدهند

5. شخصیت مراقب :                       

1.پیوسته مرافب وگوش به زنگ اطرافیان هستند

2.ازاستقلال زیادی برخوردارند

3.به سادگی تصمیم می گیرد .

4.درارتباط با اشخاص همه جوانب رادر نظر می گیرد.

5.خوب گوش می دهد تا ازکم وکیف مطالب آگاه شود .
6.خیلی خوب ازخودش دفاع می کند .

7. انتقاد را جدی می گیرند .

8 .به صداقت ووفادااری بهای فراوان می دهند.

9.اعتماد به نفس بالایی دارند.

10. هرچه بیشتر به شخصیت اوتوجه کنیداورابشتر می شناسیدوبه لایه های شحصیتی اوبیشتر پی می برید.

11.محتاط وخویشتن دار هستند.

12.ازرقابت وجنگ قدرت با اوبپرهیزید.

13.اگر به هر دلیلی مجبور شدید از او انتقاد کنید در مقابل شما حالت تدافعی می گیرد.

       14. برای جذب او در معاشرتهای اجتماعی سر رشته کار را به او بدهید.

        15. هرگز سر به سرشان نگذارید و پایتان را فر اتر از گلیم تان درازنکنید.

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی